09
ژانویه

Nailing-arzeshgroup-Bolvar-kashani-(1)

اجرای نیلنگ

نیلینگ یا میخکوبی روش خلاقانه مهندسین استرالیایی بود که اولین بار جهت پایدارسازی جدار تونل استفاده شد. نیلینگ بعدها در پایدارسازی ترانشه ها استفاده شد.