14
سپتامبر

Design and execution of nailing, anchorage and truss Janatabad 1

طراحی خرپا گودبرداری

طراحی شمع در خرپا برای گود برداری