25
مارس

تصاویر اجرای نیلینگ

محافظت از گود برداری و ساختمان هایی که در مجاورت آن قرار دارد از جمله سخت ترین و می توان گفت مهمترین مشکلات می باشد که مهندسین با آن روبرو میباشند و در صورتی که روش مناسبی را برای محافظت از مناطق گود و یا شیب دار استفاده نشود خسارت های بسیاری را بوجود می آورد جه جبران ناپذیر خواهد بود و امکان به نشت نشستن و کاهش یافتن میزان فشاری که می تواند تحمل نماید روبرو خواهد شد.

نیلینگ از جمله روشهایی میباشد که از نظر اقتصادی بسیار به صرفه بوده و برای پایدارساز نمودن شیب ها و شیروانی ها و علاوه بر آن افزایش میزان باربری و همین طور جلوگیری از تغییر شکل منطقه بسیار مناسب می باشد  و در دو دهه اخیر در اکثر کشورها مورد استفاده قرار می گیرد.

خاکبرداری به صورت مرحله به مرحله انجام می شود و در پایان هر مرحله باید عملیات نیلینگ را انجام داده و سپس به مرحله خاکبرداری بعدی برود به گونه ای که در هر مرحله دیواری که ایجاد شده است در زمان نصب نیلینگ تحمل داشته باشدو در همین راستا با توجه به شرایط ژئوتکنیکی خاک ارتفاع مجاز جهت خاکبرداری در هر مرحله تعیین می شود.

نیلینگ

نیلینگ

نیلینگ

نیلینگ

نیلینگ
نیلینگ

نیلینگ

نیلینگ

تئوری استفاده از روش نیلینگ بر مبنای مسلح کردن و مقاوم نمودن توده خاک با استفاده از دوختن توده خاک توسط مهارهای کششی فولادی Nail با فواصل نزدیک به یکدیگر می باشد.
استفاده از این روش موجب:
1- افزایش مقاومت برشی توده خاک می گردد.
2- محدود نمودن و تحت کنترل در آوردن تغییر مکانهای خاک در اثر افزایش مقاومت برشی در سطح لغزش Slidd بدلیل افزایش نیروی قائم می شود.
3- باعث کاهش نیروی لغزش در سطح گسیختگی و لغزشی می شود.
باید توجه داشت کلیه سطوح ترانشه های حفاری شده که توسط نیلینگ بایستی مسلح شوند با استفاده از شبکه مش و شاتکریت ابتدا حفاظت شده و سپس سیستم نیلینگ روی آنها اجرا می شوند.
یه مطلب جالب دیگه ! ؟
نرم افزار نیلینگ visualslope