25
مارس

نیلینگ و انواع مهاربندی

نیلینگ و انواع مهاربندی

مهار بندی توسط شمع های درجا (walls pile Bored(

یکی از روشهای متداول در پایداری و حفاظت جداره ها با شرایط متنوع اعم از زمين سخت و سست و نرم استفاده از شمع های درجا می باشد و در برخی موارد علاوه بر ایفای نقش حفاظت جانبی نقش آب بندی را نيز انجام می دهد و همواره درصورت نياز بار قائم نيز تحمل می کند. ( نیلینگ )مهار بندی جداره ها توسط شمع های درجا در موارد زیر بعنوان گزینه برتر برای سيستم های حفاظت جانبی گود مطرح می باشند:

  • در مواردیکه امکان اجرای سپر فولادی (کوبيدن و نصب) وجود ندارد و یا سختی و تراکم زمين بيش از حد توان سپر کوبی و با دشواری زیادی مواجهه می باشد.
  • ­ در شرایطی که بدليل وجود آبهای زیر زمينی و بالا بودن سطح آن نياز به آب بند بودن جداره می باشد.
  • در مواردیکه امکان ایجاد مهارهای جانبی (کششی) در زیر ساختمان های مجاور ناشی از گودبرداری وجود ندارد و یا در تلاقی با تاسيسات زیر بنایی ­شهری و مستحدثات زیرزمينی (تونل) باشد.
  • در مواقعيکه امکان استفاده از سيستم حفاظت گود بعنوان بخشی از سازه اصلی و باربری وجود داشته باشد.
نیلینگ
نیلینگ

روشهای مختلف برای اجرای تکنيک های شمع های درجا ریز وجود دارد و متداولترین آنها عبارتند از:

نیلینگ

الف) اجرای دیوار محافظ پيوسته (آب بند) :

دراین روش ابتدا شمع هایی با بتن پلاستيک یک در ميان حفاری و اجرا می گردد و سپس با رعایت هم پوشانی شمع های اصلی و سازه ای با رعایت احداث جداره زنجيره ای و پيوسته اجرا می گردد.

نیلینگ

ب) اجرای دیوار محافظت ناپيوسته :

یه مطلب جالب دیگه ! ؟
نرم افزار نیلینگ visualslope

در مواردیکه توده خاک و سنگ دارای چسبندگی زیاد بوده و سطح آبهای زیر پایين بوده می توان از شمع های درجا ریز ناپيوسته و با فاصله استفاده نمود. در این روش بدليل چسبندگی بين دانه ها خاک بين شمع ها با وجود پدیده قوس خوردگی پایداری جانبی وجود دارد .

با در نظر گرفتن شرایط و پارامترهای ژئوتکنيکی خاک معمولا حداکثر فاصله محور تا محور شمع های اصلی 2 برابر قطر شمع ها می باشد همچنين در این روش پایداری در برابر نيروهای جانبی نيز مدنظر قرار می گيرد این روش در پایداری های کوتاه مدت کارایی داشته و در اثر مرور زمين احتمال هوازدگی بين شمع ها وجود دارد و در دراز مدت نيز تغيير مشخصات خاک و برخی از پارامترهای آن مانند از دست دادن آب و یا حالت اشباع پيدا نمودن آن باعث ریزش خاک بين شمع ها شده و برای جلوگيری از آن می توان از بتن پاشی (شاتکریت) و با بستن مش پوشش لازم را جهت پایداری ایجاد نمود.

نیلینگ

مهار بندی توسط دیوار دیافراگمی (Slurry­walls Diaphragm (wall

یکی دیگر از روشهای محافظت از جداره گود احداث دیوار دیافراگمی و یا دیوار دوغابی Wall Slurry می باشد. در این روش ابتدا توسط دستگاههای گراب متناسب با شرایط زمين حفاری قسمتی از دیوار انجام می شود و همزمان با حفاری جهت پایداری جداره دیواره حفاری شده و جلوگيری از ریزشهای موضعی از دوغاب بنتونيت استفاده می شود تشکيل کيک بنتونيت در داخل دیواره حفاری شده و نفوذ در لایه های دانه ای جداره باعث می گردد جداره همواره پایدار بماند و سپس بلافاصله پس از رسيدن به عمق مورد نظر آرماتور گذاری شده و در نهایت بتن ریزی می گردد.

یه مطلب جالب دیگه ! ؟
انواع گودبرداری ساختمان

این روش در زیر هسته سدهای خاکی نيز کاربرد بسيار دارد و از هرگونه نشتی را جلوگيری می نماید . استفاده از این تکنيک در مناطق شهری نيز با محدودیت های نظير استفاده از روش مهار بندی افقی و مایل و المانهای کششی دارا می باشد.