25
جولای

اجرای سازه نگهبان

اجرای سازه نگهبان

اجرای سازه نگهبان جهت جلوگیری از پیشروی خاک در حین عملیات خاکبرداری و پس از آن، سازه ای فولادی با دال بتنی در اطراف زمین ساخته شد.مابین سازه نگهبان و خاک اطراف دیواری بتنی به ضخامت 60 سانتیمتر به عنوان دیوار حائل اجرا گردید. پشت دیوار حائل طبق نقشه های ارسالی از سوی شرکت مشاور، دروناژ (دیوار سنگی) اجرا شد.

 

اجرای سازه نگهبان

دروناژ اجرا شده در پشت دیوار حائل بتنی

 

اجرای سازه نگهبان

اجرای دیوار حائل بتنی

اجرای سازه نگهبان

اجرای سازه نگهبان

 

اجرای سازه نگهبان جهت اتصال سازه نگهبان به پی سازه اصلی از سیستم پی نواری استفاده شد . از این رو همراه با اجرای دیوار حائل، پی نواری نیز اجرا گردید.

اجرای سازه نگهبان

 

اجرای سازه نگهبان

 

اجرای سازه نگهبان ستون های استفاده شده در سازه نگهبان از سه پروفیل IPE180 در کنار هم (بدون قید) و یا دو پروفیل IPE180 (با فید) ساخته شده و تیرهای سازه از IPE140 و CPE180 می باشد.

در سازه نگهبان از دو نوع مهابند بهره گرفته شد. یک نوع از دو پروفیل UNP220 تشکیل شده و نوع دیگر از دو پروفیل L120 ساخته شد.

 

اجرای سازه نگهبان

اجرای سازه نگهبان سیستم سقفهای سازه نگهبان به صورت بتنی کامپوزیت شامل دال بتنی به ضخامت 10 سانتی متر می‌باشد. جهت مسلح کردن بتن سقف از آرماتور با قطر 10 میلیمتر استفاده شده است.

اجرای سازه نگهبان

اجرای سازه نگهبان

اتصال سازه اصلی به سازه نگهبان

اجرای سازه نگهبان اتصال سازه اصلی به سازه نگهبان توسط تیرهای غیر منشوری صورت گرفته است . اتصال این تیرها از یک طرف به صورت گیردار و از طرف دیگر به صورت لغزشی می باشد.
به این شکل که در طرف سازه نگهبان تکیه گاهی وجود دارد که تیرها به آن جوش داده شده و از طرف دیگر در سمت سازه اصلی تیرها بر روی نشیمن گاه های متصل به ستونهای سازه اصلی (اتصال از نوع مفصل لغزشی) قرار میگیرند.
بین فواصل تیرهای اصلی بوسیله تیرهای فرعی پر شده که پس از بتن ریزی دو سازه کاملاً به یکدیگر متصل میگردند. اتصال دو سازه باعث می شود که فاصله دو سازه به صورت مسیر حرکت خودروها در پارکینگ تبدیل شود.

یه مطلب جالب دیگه ! ؟
روش های گودبرداری و نیلینگ

توانایی اتصال سازه

اتصال لغزشی تیر با سازه اصلی به لحاظ فنی این توانایی را دارد که در هنگام زلزله و یا تکانه های شدید امکان حرکت محدود داشته و از شکستگی و فرو ریختن جلوگیری کند .

اتصال سازه اصلی به سازه نگهبان توسط تیرهای غیر منشوری صورت گرفته است . اتصال این تیرها از یک طرف به صورت گیردار و از طرف دیگر به صورت لغزشی می باشد.
به این شکل که در طرف سازه نگهبان تکیه گاهی وجود دارد که تیرها به آن جوش داده شده و از طرف دیگر در سمت سازه اصلی تیرها بر روی نشیمن گاه های متصل به ستونهای سازه اصلی (اتصال از نوع مفصل لغزشی) قرار میگیرند بین فواصل تیرهای اصلی بوسیله تیرهای فرعی پر شده که پس از بتن ریزی دو سازه کاملاً به یکدیگر متصل میگردند.

اتصال دو سازه باعث می شود که فاصله دو سازه به صورت مسیر حرکت خودروها در پارکینگ تبدیل شود. اتصال لغزشی تیر با سازه اصلی به لحاظ فنی این توانایی را دارد که در هنگام زلزله و یا تکانه های شدید امکان حرکت محدود داشته و از شکستگی و فرو ریختن جلوگیری کند .

اجرای سازه نگهبان

نحوه اجرا :

اجرای سازه نگهبان ابتدا توسط نقشه بردار تراز مورد نظر جهت اجرای تیرها برروی ستونهای سازه نگهبان مشخص می گردد. آنگاه ورقهای زیر سری برروی ستونهای سازه نگهبان مونتاژ می گردد.
پس از شاقولکاری ورقهای زیر سری، ورقها توسط جوش نفوذی به ستون جوش می گردد.

اجرای سازه نگهبان

اجرای سازه نگهبان پس از کنترل تراز زیر سری، تیرهای اصلی بوسیله تاور کرین به محل نصب انتقال داده شده و عملیات مونتاژ اولیه صورت می پذیرد..

یه مطلب جالب دیگه ! ؟
زهکشی گودهای ساختمانی

اجرای سازه نگهبان

اجرای سازه نگهبان پس از نصب تیرهای اصلی، تیرهای فرعی مابین تیرهای اصلی و با فواصل یکسان از یکدیگر نصب میشود.

اجرای سازه نگهبان